Zápis ze společného jednání výboru, RPK a registrátorů koní dne 17.04.2024 v Klatovech

Přítomni: L, J, M,T. Janda, P. Rittich, Ing. J. Rajšlová, Ing. A. Matušková (B), Ing. A. Marchalová, MVDr. E. Jarošová,

Program:

 1. Informace o počtu chovaných koní a plemenných koní za 1. čtvrtletí 2024 – M
 2. Průběh registrace hříbat N a ostatních plemen – předběžné termíny – M
 3. Programové vybavení pracovníků svazu – B
 4. Evidence zaregistrovaných koní a výsledků výstav a zkoušek výkonnosti – B
 5. Nabídka formy svazových cen za umístění na výstavách a přehlídkách koní – B
 6. Projednání hodnotících kritérií pro ocenění „Významný chov koní českého norika“ – M
 7. Různé

Ad 1. Informace o počtu chovaných koní a plemenných koní v prvním čtvrtletí 2024

Na počátku roku 2024 bylo evidováno v ČR 104 771 koní + 1 872 oslů a ostatních koňovitých. Rozhodujícím plemenem z hlediska počtu koní je ČT (17 045), A1/1(9 289), český sportovní kůň – CS (3 902), velš pony a kob (4 311), starokladrubský kůň (2 015) a hafling (2 006). Z chladnokrevných koní je nepočetnější ČMB (2 038), SN (1 545) a nejméně početný je český norik – N (1 317).

V ČR je vedena plemenná kniha pro 23 plemen koní a jejich počet představuje 51,2 % z celkového počtu koní v ČR. Dalších 29,6 % jsou koně bez plemenné příslušnosti a 19,2 % tvoří koně evidovaní v zahraničních plemenných knihách – především westernová plemena, Quarter Horse (3 245), Paint Horse (2 187) Appaloosa (1 107). Významné jsou počty evropských sportovních plemen koní – KWPN (1 449), holštýnský (1 292) hannoverský (991).

Chovatelé koní by si měli uvědomovat, že nákupem koní vedených v zahraniční plemenné knize podporují zahraniční chovatelské organizace, které prostředky získané prodejem koní mohou investovat do šlechtění, zatímco šlechtění našich domácích plemen zaostává. Přitom plemena koní, pro která je plemenná kniha vedená v ČR, zvláště plemena dlouhodobě v našich podmínkách chovaná, jsou přizpůsobená našim přírodním a chovatelským podmínkám, což se pozitivně projevuje v jejich zdraví a konstituci. Chov plemen evidovaných v zahraničních plemenných knihách je pro zahraniční PK pouze doplňkem a výsledky práce našich chovatelů se nepromítají do dalšího šlechtění těchto plemen a pro tato plemena pouze finančním přínosem.

Zvláště zarážející je stále vysoký podíl koní bez plemenné příslušnosti 29,6 % (31 056 koní), kteří jsou důsledkem zapuštění klisny hřebcem bez licence pro příslušný rok nebo bez licence pro příslušné plemeno. Česká plemenářská inspekce začíná těmto případům věnovat pozornost, a zákonné sankce jsou velmi vysoké. Protože v letošním roce nebyl vydán písemný seznam hřebců s oprávněním k plemenitbě v ČR, jsou tito hřebci uvedeni na www stránkách ASCHK a ostatních Uznaných chovatelských sdružení. Svaz chovatelů a přátel norika zveřejnil tento seznam pro plemeno český norik v letošní ročence a velmi doporučujeme všem chovatelům ověřit si platnost licence vybraného hřebce.

Počty plemenných koní v prvním čtvrtletí roku 2024 u plemen v rámci ASCHK jsou uvedeny v následující tabulce: | Plemeno | Počet | | --- | --- | | Český teplokrevník | 9 536 | | Hafling | 768 | | Arabský kůň | 41 | | ČMB | 795 | | Shetland pony | 555 | | Minihorse | 257 | | N | 563 | | Český sportovní pony | 881 | | Osel | 78 | | SN | 613 | | Velšská plemena pony | 1 026 |

Tyto počty zahrnují plemenné hřebce a klisny, ale pouze malý počet klisen je využíván v plemenitbě. V chovu českého norika je ročně zapouštěno kolem 110klisen a rodí se kolem 60 hříbat. To je nedostatečné z hlediska obratu stáda a neumožňuje to prakticky žádnou selekci kromě selekce zdravotní. Svaz v letošním roce opět požádal o podporu reprodukce plemene Lesy České republiky, které v minulých letech významně přispěly k rozvoji chovu českého norika a nabídl i spolupráci při přibližování dřeva, které je předpokladem dlouhodobého pracovního uplatnění našich koní.

Ad 2 Průběh registrace hříbat N a ostatních plemen – předběžné termíny

V souladu s vyhláškou MZe má chovatel oznámit narození hříběte do 21dnů. Registrace hříběte je vhodná ve věku kolem 5měsíců na základě dohodnutého termínu mezi chovatelem a registrátorem (po požadavku chovatele má proběhnout registrace do 28dnů). Zatím máme informaci o narození 10norických hříbat.

Kromě registrace hříbat českého norika mají naši pracovníci oprávnění registrovat i hříbata dalších plemen (ČMB, SN, SHP, MH, WP, osel, arab), případně nově dovezené koně ze zahraničí. Všichni koňovití budou při registraci označeni čipem, u chladnokrevných plemen zůstává v platnosti i označení výžehem podle řádu plemenné knihy (u N byla MZe schválena úprava Řádu plemenné knihy a označení výžehem zůstalo, u ČMB a SN zatím platí starý ŘPK, kde je označení výžehem).

Chovatelé mají možnost poslat požadavek na registraci hříběte prostřednictvím stránek ASCHK, nebo se přímo dohodnout s registrátorem. U koní, u kterých bude nutný výžeh si registrátoři předají potřebné vybavení (železa a plyn). Pokud se registrace účastní dvě osoby (nebo i více), náleží odměna za registraci pouze jedné osobě, která odpovídá za provedení úkonu.

Podle termínů narození nahlášených hříbat předpokládáme začátek registrací v červenci. Seznam narozených hříbat bude využit k upřesnění cesty do jednotlivých oblastí tak, aby se minimalizovaly cestovní náklady hrazené chovatelem. Cena cestovného byla stanovena 8 Kč/km. Registrátoři souhlasili s tím, že jejich odměna za provedení zootechnických úkonů bude ve výši 50 % z ceny fakturované ASCHK a zbývajících 50 % bude příjmem Svazu chovatelů a přátel norika. Je třeba věnovat pozornost dohodnutému rozsahu jednotlivých úkonů, protože za neoprávněně provedený úkon bude ASCHK požadována sankce ve výši 2000 Kč. Pokud bude registrován kůň mimo plemena vedená ASCHK, zaplatí provedení úkonu registrátorovi chovatel na místě proti dokladu ve výši ceny sazebníku ASCHK.

Termíny registrace v jednotlivých oblastech ČR budou vycházet z požadavků na registraci od chovatelů a budou s nimi upřesněny průběžně.

Ad 3. Programové vybavení pracovníků Svazu

B předložila návrh na zajištění programového vybavení počítačů, které je na základě reklamní nabídky pro 10 osob zdarma. Jedná se o nejběžnější programy (Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Teams). Svaz podal oficiální žádost o instalaci těchto programů do osobních počítačů představitelů Svazu – výbor, rada plemenné knihy, registrátoři. Po vyřízení požadavku budou programy nainstalovány vzdáleným přístupem nebo instalaci zajistí B.

Ad 4. Evidence zaregistrovaných koní a výsledků výstav a zkoušek výkonnosti

B vytvořila evidenční list registrovaných koní na internetové adrese, která bude k dispozici všem registrátorům. Zaregistrované koně všech plemen lze vkládat na tuto adresu a z ní bude možné průběžně doplňovat přehled o průběhu registrací.

Dosud provedené registrace koní vyfakturuje M během tohoto týdne. Z důvodu vedení finanční evidence Svazu projdou přes pokladnu svazu všechny platby, na které byl vydán svazový doklad, včetně cestovného. Cestovné bude následně převedeno jako nákladová položka na účet registrátora v plné výši.

M dohodl s Ing. Políčkem zaslání seznamu tříletých klisen s předpokladem účasti na ZV klisen a zaslal tento seznam členům RPK.

Ad 5. Nabídka formy svazových cen za umístění na výstavách a přehlídkách koní

B předložila možnosti zajištění ocenění účastníků výstav koní českého norika vlastními „svazovými“ cenami. Přítomní vybrali z nabídky nejvhodnější variantu se zohledněním pořizovací ceny. B zašle přítomným fotografii návrhu.

Ad 6. Projednání hodnotících kritérií pro ocenění „Významný chov koní českého norika“

Rada plemenné knihy projednala seznam ukazatelů požadovaných pro posouzení chovu a případné udělení ocenění „Významný chov koní českého norika“. Předpokládáme, že toto ocenění by mohl ročně obdržet jeden chov, který bude naplňovat odpovídající požadavky směřující k rozvoji chladnokrevných koní plemene český norik. M zašle kritéria v elektronické formě všem účastníkům jednání.

Rozhodující kritéria zahrnují úroveň reprodukce, počet odchovaných hříbat, úroveň selekce v chovu, kvalitu ustájení a ošetřování, účast a úspěšnost na výstavách koní apod. Součástí rozhodnutí o udělení tohoto ocenění bude veřejné předvedení koní a jejich posouzení za účasti Rady plemenné knihy a celkové zhodnocení chovu.

Předpokládáme, že zavedení této praxe by mohlo být pro chovatele českého norika motivačním prvkem ke zlepšování kvality chovu a příspěvkem k propagaci plemene a postupu šlechtění českého norika. V letošním roce bude posouzen chov paní Zuzany Juráňové v Lomnici u Rýmařova a posouzení proběhne v sobotu 27 července od 10:00 hodin.

Ad 7. Různé

 1. V souladu s usnesením členské schůze byly s ASCHK projednány možnosti pořízení jednotné ústroje předváděčů koní českého norika na výstavách koní. ASCHK nevidí tento požadavek jako reálný. Po diskusi s chovateli, kteří se výstav obvykle účastní a zvážení možností se výbor přiklání k názoru, že zorganizujeme ušití uniforem podle požadavku a rozměrů (velikostí) jednotlivých členů, kteří si uniformu objednají a zaplatí. Protože uniforma bude majetkem člena, nebude na ní vyšito logo svazu, ale příslušnost ke svazu (předváděnému plemenu) bude zvýrazněna pouze logem ve formě odznaku. Protože pracovní využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství považujeme stále za rozhodující, shodli se přítomní na verzi směřující k formě lesnických uniforem. P prověří možnosti nákupu hotových uniforem, případně jejich ušití. Pro předvádění koní předpokládáme sako, kravatu a placatou čepici (brigadýrku) v zelené barvě. Doplňkem je bílá košile a případně hnědé nebo béžové kalhoty a pevná obuv nejlépe hnědé barvy, případně jezdecké holínky. Předpokládáme, že na výstavě v Lysé nad Labem už budeme předvádět naše koně v těchto uniformách. Kravatu s logem Svazu zaplatí Svaz.

 2. Nově platný Šlechtitelský program českého norika je zveřejněn na stránkách Svazu. V příštím roce by měl být součástí ročenky Svazu, aby ho měli chovatelé v písemné podobě.

 3. Výbor Svazu a RPK N oceňuje kvalitu přehlídky plemenných hřebců v Dolním Jelení, která proběhla v sobotu 13. 4. 2024. Bylo předvedeno 35 hřebců, z toho 33 chladnokrevných a z toho 12 hřebců českého norika.

 4. L upozornila na možnost případného ocenění „Významná stanice plemenných hřebců“. M připraví do července návrh kritérií pro udělení tohoto ocenění.

Logo Altairis Logo ALTAIR.blog