Zápis z 3.jednání výboru dne 14.03.2024 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Registrace hříbat
  3. Aktualizace seznamu členů
  4. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

  1. Byla odeslána žádost o dar na LČR. Pokud LČR poskytnou Svazu finanční podporu, bude opět rozdělena mezi chovatele hříbat českého norika zaregistrovaných do 15.11. v ÚEK.

  2. Byla provedena kontrola odvodu srážkové daně podle zvláštní sazby daně a doplacena FÚ v Českých Budějovicích částka 2 600 Kč. Bylo odesláno daňové přiznání Svazu za rok 2023.

  3. Ministerstvo zemědělství ČR mělo několik drobných připomínek k zaslaným úpravám ŠP pro plemeno český norik. Všechny připomínky byly vypořádány a konečná verze ŠP byla prostřednictvím ASCHK jako Uznaného chovatelského sdružení odeslána opětovně na MZe k potvrzení.

Ad 2. Registrace hříbat

Byly uzavřeny smlouvy na registraci a označování hříbat s oprávněnými osobami (členy Svazu) a dohody o způsobu proplácení cestovného a odměny za práci. Cestovné bude ve výši 8 Kč/km a odměna za jednotlivé činnosti je podle ceníku ASCHK.

Hříbata českého norika budou označena výžehem a také čipem. Pro členy Svazu bude označení čipem bezplatné, pro ostatní chovatele budou náklady na označení čipem součástí faktury zaslané chovateli od ASCHK. Pro registrátory hříbat jsou zajištěny čtečky čipů, měřicí pomůcky a čipy.

Pracovníci zajišťující registraci se účastnili školení ve Slatiňanech dne 13.03.24. Na základě jednání s panem Teplým požádal Svaz o přístup do celostátní databáze koní pro Ing. Matuškovou.

Ad 3. Aktualizace seznamu členů

Na základě zaplacených členských příspěvků za rok 2024 byl upřesněn seznam členů Svazu a byl odeslán na ASCHK včetně poplatku 200 Kč za každého člena. Celkový počet členů ke dnešnímu dni je 56.

Ad 4. Různé

  1. Výbor schválil proplacení příspěvku na zajištění čteček čipů 6 000 Kč pro MVDr. Jarošovou a 2000 Kč pro Ing. Rajšlovou.

  2. Informaci o činnosti našeho Svazu podá na jednání ČS Svazu chovatelů chladnokrevných koní Zuzana Juráňová.

  3. Rada plemenné knihy vzala na vědomí návrh majitele hřebců 3045 Radegast a 2804 Spartakus, že nabídne chovatelům českého norika zapuštění klisen těmito hřebci bez připouštěcího poplatku. RPK si váží tohoto rozhodnutí, protože může přispět k rozšíření chovu N a zvýšení počtu narozených hříbat.

Logo Altairis Logo ALTAIR.blog